Regulamin sklepu internetowego E-Drwal

 

Sklep Internetowy jest prowadzony pod adresem http://www.e-drwal.com/ przez Przemysława Gajdamowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Timber Przemysław Gajdamowicz.

Sklep Internetowy jest narzędziem, za pośrednictwem którego E-Drwal prowadzi sprzedaż Towarów poprzez sieć Internet i jest jednym ze sposobów zawarcia umowy dotyczącej Towarów z E-Drwal.

Sklep Internetowy prowadzony jest zgodnie z Regulaminem.

 

§ 1

Definicje i dane kontaktowe

 

 1. Terminy użyte w Regulaminie duża literą oznaczają:
  1. Sklep Internetowy - system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny http://www.e-drwal.com/ i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego E-Drwal dokonuje sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sieci Internet;

  2. E-Drwal - Przemysław Gajdamowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Timber Przemysław Gajdamowicz,  Osadnicza 1, 87-100 Toruń, powiat toruński, NIP: 7431862595, REGON: 381697520;
  3. Klient - każdy podmiot prawa tj. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie pozwalającym na korzystanie ze Sklepu  Internetowego i zawarcie umowy o Towary za pośrednictwem Sklepu  Internetowego i który korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności dokonuje zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  4. Treści - całą zawartość merytoryczną Sklepu Internetowego, w tym w szczególności informacje o Towarach oraz E-Drwal;
  5. Konto Klienta -  funkcjonalność Sklepu Internetowego, polegającą na udostępnieniu funkcjonalności informatycznych Sklepu Internetowego polegających na określeniu informacji indywidualizujących Klienta i pozwalających na zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Klienta;
  6. Formularz zamówienia - funkcjonalność Sklepu Internetowego dostępna zarówno z wykorzystaniem Konta Klienta jak i bez posiadania Klienta, zawierającą niezbędne informacje dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Towar, które są przesyłane do E-Drwal poprzez Sklep Internetowy w ramach procedury zawarcia  umowy dotyczącej Towarów;
  7. Rejestracja Klienta - procedurę stanowiącą funkcjonalność Sklepu Internetowego, służącą do tworzenia Konta Klienta, a tym samym zawarcia Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci Konta Klienta, w ramach której Klient wypełnia formularz rejestracyjny podając login i hasło, które będzie wykorzystywał do logowania się w Sklepie Internetowym, podając dane, w tym dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym oraz składając oświadczenia w przedmiocie: akceptacji Regulaminu, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na przesyłanie informacji handlowej, zgody na posłużenie się telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, utraty prawa odstąpienia od umowy. Rejestracja Klienta zostaje zakończona w chwili uruchomienia linku przesłanego na adres email podany w formularzu rejestracyjnym;
  8. Konsument - osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą tj. E-Drwal czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  9. Towary - ogół rzeczy ruchomych sprzedawanych przez E-Drwal z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
  10. Regulamin - niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego;
  11. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);
  12. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
  13. Status dostępności - podaną w Sklepie Internetowym informację o danym Towarze opisującą kategorię dostępności danego Towaru u E-Drwal w danym momencie stosownie do posiadania danego Towaru przez E-Drwal, w jeden z następujących sposobów: dostępny, dostępny na zamówienie, aktualnie niedostępny;
  14. Usługa świadczona drogą elektroniczną - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; Regulamin określa rodzaje Usług świadczonych drogą elektroniczną przez E-Drwal;
  15. Dostawca Usługi Płatniczej - podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Towary za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych lub inny sposób stosowany dla sprzedaży poprzez sieć Internet;
  16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.);
  17. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.);
  18. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.).

    

 2. Dane E-Drwal są następujące: Przemysław Gajdamowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Timber Przemysław Gajdamowicz,  Osadnicza, 87-100 Toruń, powiat toruński, NIP: 7431862595, REGON: 381697520, adresy email: kontakt@e-drwal.com, adres www: http://www.e-drwal.com/, telefon: 503-948-538.

 

§ 2

Procedura zawarcia umowy w Sklepie Internetowym

 

 1. Sklep Internetowy służy do zawierania umów sprzedaży Towarów między Klientem a E-Drwal.
 2. Niezależnie od postanowień ustępu 1 w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zawierane są pomiędzy Klientami a E-Drwal umowy o opisane w Regulaminie Usługi świadczone drogą elektroniczną.
 3. W celu pełnego korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, tj. korzystanie z jego wszelkich dostępnych funkcjonalności konieczne jest:
  1. założenie na stronie internetowej Sklepu Internetowego przez Klienta, Konta Klienta poprzez Rejestrację Klienta;
  2. zalogowanie się do Konta Klienta z wykorzystaniem loginu i hasła.
 4. W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta konieczne są następujące czynności:
  1. posłużenie się Formularzem zamówienia z  wykorzystaniem Konta Klienta (po zalogowaniu) lub bez posiadania lub korzystania z Konta Klienta (Klient niezalogowany)
  2. wybór zamawianego Towaru, w tym jeśli wynika to z charakteru danego Towaru, wybór cech indywidualizujących zamawiany egzemplarz Towaru (np. wyposażenie, dane techniczne, parametry, wymiary, moc);
  3. wybór jednego z dostępnych sposobów płatności;
  4. wybór jednej z dostępnych metod wydania Towaru (dostawy);
  5. dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem, które skutkuje obowiązkiem płatności.
 5. W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do E-Drwal za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Po otrzymaniu zamówienia Klienta zgodnie z ust. 5 E-Drwal niezwłocznie przesyła na adres mailowy Klienta podany w Koncie Klienta lub Formularzu zamówienia wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia złożonego przez Klienta.
 7. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie Internetowym w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Konto Klienta i Formularz zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 6 zawiera dane składające się na treść zawartej umowy.
 8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Koncie Klienta lub Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.). 
 9. Na procedurę zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego składają się opisane w Regulaminie czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia przez Klienta oraz czynności techniczne związane z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 10. Komunikacja z Klientem w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje poprzez sieć Internet z wykorzystaniem Systemu teleinformatycznego i Środków komunikacji elektronicznej.
 11. Do czasu wysłania lub przygotowania zamówienia do odbioru zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu możliwe jest odwołanie lub zmodyfikowanie zamówienia przez Klienta poprzez telefoniczny lub mailowy kontakt z E-Drwal. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają prawu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w  § 6 Regulaminu.

 

§ 3

Płatności i dostawy

 

 1. Płatności Klientów za Towary zakupione w Sklepie Internetowym odbywają się:
  1. za pośrednictwem płatności gotówkowej przy odbiorze;
  2. w formie przelewu tradycyjnego;
  3. w formie przelewu elektronicznego (on-line);
  4. za pośrednictwem kart płatniczych, debetowych, kredytowych;
  5. za pośrednictwem kredytu udzielanego przez bank Credit Agricole;
  6. za pośrednictwem kredytu udzielanego przez bank Santander;
  7. za pośrednictwem innych metod płatności stosowanych w ramach usług płatniczych świadczonych w sieci Internet (np. paypal) jeśli zostały udostępnione w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Określone w Sklepie Internetowym ceny Towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich, obejmują kwotę podatku od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów wydania Towaru (dostawy).
 3. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym stanowi sumę ceny zamówionych Towarów, kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy), kosztów wybranego sposobu płatności (jeśli dotyczy). Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Sklepie Internetowym, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Towary. W Sklepie Internetowym podawany Status dostępności, który ma charakter orientacyjny.
 4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Płatności, o których mowa w ust.1 pkt. (b)-(e)dokonywane są zgodnie z następującymi zasadami:
  1. płatności te są obsługiwane przez Dostawcę Usługi Płatniczej;
  2. płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą, debetową lub kredytową może posługiwać się wyłącznie uprawniony posiadacz tej karty;
  3. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt (c)- (e) udostępniany jest formularz transakcji dostarczany przez Dostawcę Usługi Płatniczej lub następuje przekierowanie na właściwą stronę Dostawcy Usługi Płatniczej stosownie do wybranego sposobu płatności;
  4. dokonanie płatności następuje zgodnie z zasadami stosowanymi przez danego Dostawcę Usługi Płatniczej, udostępnianymi przez Dostawcę Usługi Płatniczej.
 6. Towary zamówione w Sklepie Internetowym wydawane są (wysyłane) poprzez:
  1. odbiór osobisty
  2. wysyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  3. usługę paczkomaty InPost.
 7. Przy każdym Towarze stosownie do jego Statusu dostępności na bieżąco podawany jest maksymalny czas (w dniach roboczych) realizacji zamówienia na Towar przy czym czas ten liczony jest od:
  1. potwierdzenia złożenia zamówienia, w przypadku sposobu płatności o którym mowa w ust.1  pkt (a);
  2. wpływu należności z tytuły zamówienia, w przypadku pozostałych płatności, o których mowa w ust. 1, co znaczy, że w tym terminie Towary są przekazywane do wysyłki lub przygotowane do odbioru osobistego stosownie do wybranego sposobu wydania (wysyłki) Towarów.
 8. Niektóre Towary, stosownie do polityki ich dystrybutorów (marki Stihl i Viking) wydawane są wyłącznie za pośrednictwem odbioru osobistego, przy czym informacja o tej okoliczności jest na bieżąco zamieszczana w Sklepie Internetowym.
 9. E-Drwal przewiduje możliwość wprowadzania promocji dotyczących kosztów dostawy takich jak np. darmowa dostawa w razie zakupów powyżej określonej kwoty lub innych podobnych przy czym informacja w tym zakresie będzie każdorazowo dostępna  Sklepie Internetowym w ramach procedury składania zamówienia.
 10. W Sklepie Internetowym istnieje możliwość wysyłki Towarów za granicę RP, w graniach Unii Europejskiej przy czym taka możliwość dostępna jest po uprzednim uzgodnieniu sposobu i kosztów wysyłki i nie jest dostępna przy wyborze płatności gotówkowej przy odbiorze.

 

§ 4

Obowiązki Klientów

 

 1. Wszelkie informacje podawane prze Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w Formularzu zamówienia i Koncie Klienta, w szczególności informacje podawane w celu zawarcia umowy w Sklepie Internetowym powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w § 5 Regulaminu treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 5

Usługa świadczona drogą elektroniczną

 

 1. E-Drwal  za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy Usługi  drogą elektroniczną. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym umożliwiających zawarcie z E-Drwal  za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej Towarów, a w szczególności polegają na:
  1. udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących E-Drwal  i Towarów oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy i jej wykonania;
  2. umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia, w szczególności za pośrednictwem Formularza zamówienia;
  3. umożliwieniu Klientowi zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej Towarów, w tym umożliwieniu uzgodnienia warunków umowy, ustalenia ceny za Towar i kosztów wysyłki;
  4. prezentacji Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  5. umożliwieniu pozostałego  kontaktu z E-Drwal, w szczególności za pośrednictwem usługi newsletter, usługi formularza kontaktowego;
  6. udostępnieniu w Sklepie Internetowym formularza odstąpienia od umowy i formularza reklamacji.
 3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego E-Drwal  świadczy, w szczególności następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. Konto Klienta;
  2. Formularz zamówienia;
  3. udostępnienie Treści;
  4. usługę newsletter;
  5. usługę formularz kontaktowy;
  6. formularz odstąpienia od umowy i formularz reklamacji.
 4. Do zawarcia umowy o Konto Klienta dochodzi przez założenie Konta Klienta w ramach procedury Rejestracji Klienta. Do zawarcia umowy o inne Usługi świadczone drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną.  Rozwiązanie umowy o korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Sklepu Internetowego. W takim przypadku umowa o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozwiązanie umowy o Konto Klienta następuje poprzez usunięcie Konta Klienta, które jest dokonywane przez E-drwal niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta w formie email prośby o usunięcie Konta Klienta.
 7. W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną Klient powinien dysponować:
  1. połączeniem z siecią Internet;
  2. sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność  przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.
 8. Do reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną zastosowanie ma odpowiednio art. § 7 ust. 4-5 Regulaminu.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 

 1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. dotyczącej Towarów;
  2. dotyczącej Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 2. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik do Regulaminu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 7

Reklamacje

 

 1. E-Drwal ma obowiązek dostarczenia rzeczy (Towaru) bez wad.
 2. Klientowi przysługują prawa z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje prosimy składać  z wykorzystaniem danych kontaktowych E-Drwal o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.  Klient może posłużyć się formularzem reklamacji jednak nie jest to obowiązkowe,
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis zamówienia, przyczyna reklamacji.
 5. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust. 3-4 Regulaminu jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń.
 6. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 7. Jeśli danych Towarów dotyczy gwarancja lub inne podobne usługi np. rozszerzona gwarancja, informacje w tym zakresie dostępne są w Sklepie Internetowym.

 

§ 8

Wymagania techniczne

 

 1. Dostęp i korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe  na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu  oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Sklepu Internetowego na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

 1. Sklep Internetowy i czynności związane z zawieraniem umów w Sklepie Internetowym są dostępne w języku polskim.
 2. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem internetowym http://www.e-Drwal.com/cms/regulamin-sklepu-e-Drwal przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w tym w szczególności jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Klienta lub wydrukowanie.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient  ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
  1. mediacji, w tym,  w przypadku Klienta będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;
  2. sądownictwa polubownego, w tym,  w przypadku Klienta będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
  3. w przypadku Klienta będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
  4. w przypadku Klienta będącego Konsumentem do skorzystania  z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 5. Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do zamówień na Towary złożonych po jego udostępnieniu i złożeniu w toku składania zamówienia przez Klienta oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem po jego zmianie, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego udostępnieniem jak również do Usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Klient rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem. W odniesieniu do usług o charakterze ciągłym, w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu obowiązywania tej usługi, zmiany Regulaminu wiążą Klienta jeśli nie dokona rozwiązania umowy o Konto Klienta poprzez usunięcie Konta Klienta w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany Regulaminu.
 6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Załączniki do Regulaminu

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym

 • weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
 •  w przypadku umowy dotyczącej wielu rzeczy -  weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa  weszła w posiadanie ostatniej z  rzeczy;
 • w przypadku usług- zawarli Państwo umowę.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  tj. Przemysława Gajdamowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Timber Przemysław Gajdamowicz,  Osadnicza 1, 87-100 Toruń, powiat toruński, NIP: 7431862595, REGON: 381697520, adresy email: kontakt@e-drwal.com, adres www: http://www.e-drwal.com/, telefon: 503-948-538 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie Internetowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania przez Dystrybutora rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać Dystrybutorowi  rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, których wysokość w przypadku rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą jest szacowana maksymalnie na kwotę około 200 zł.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Timber, Osadnicza 1, 87-100 Toruń

- Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:

 • sprzedaży następujących rzeczy (*)
 • o świadczenie następującej usługi (*)

.............................................................................................

Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*) .................................................................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ...................................................................

Adres konsumenta (-ów) ......................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

.......................................................................................

Data .............................................

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Darmowa dostawaJuż od 299 zł
Pomoc telefonicznaW sprawach technicznych
14 dni na zwrotJasne zasady
Ratyi Leasing
Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, w celu usprawnienia jej działania i dla celów statystycznych. Pliki cookies mogą zbierać takie dane osobowe użytkowników serwisu jak adres IP czy lokalizacja. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Każdy może zaakceptować pliki cookies oraz ma możliwość ich wyłączenia w przeglądarce. Przeglądarki internetowe mogą mieć ustawioną domyślnie zgodę na użycie plików cookies. Cookies mogą zostać użyte do profilowania. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności/cookies. Przeczytaj naszą politykę cookies.

Zamknij